Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

pondělí 19. února 2018

Vztah - Děčín - RepublikaNěkteré problémy Děčína jsou řešitelné pouze na úrovni Kraje a jsou i problémy, které jsou k řešení ještě dál, na republikové úrovni. Vztah vedení tzv. moderního demokratického státu se k problematice urbanismu, architektury a územního plánování už od počátku devadesátých let staví - diplomaticky řečeno - zdrženlivě. 

Většinová zkušenost s centrálním plánováním dala do jednoho koše i organizaci a plánování prostorů a míst ve kterých žijeme. Už na počátku devadesátých let bylo mnohým jasné, kam bezbřehé otevření trhu v tomto směru může vést. Tyto obavy ale v devadesátých let nebyly "na pořadu dne". Máme nyní satelity, logistická centra, nákupní zóny.... Určitě - nejprve bylo nezbytné saturovat základní osobní požadavky ( i dnes je pro mnohé nejvyšší životní metou domek v satelitu). 

Požadavky se ale rozšiřují, dochází až k profanizaci pojmu "veřejný prostor". V každém případě ale už kolem sebe vidíme, kam bezbřehá exploatace vede - obzvlášť, když většina kvalitních řešení souvisí zejména s lepší komunikací.

Komunikací a koordinací v tom nejširším slova smyslu. V Děčíně se jedná už jen o komunikaci mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí ve vazbě k uvažované výstavbě "jezu". Komunikaci jednotlivých subjektů při vstupu do konkrétních území, lokalit průmyslových zón - a tak vytváření lepších řešení, ekonomičtějších řešení, nadčasovějších řešení. 

Že máme Územní plány, různé Strategie a ZURky? Určitě, ale většina z nich bývá "uměním možného", kdy se nejedná o nejlepší řešení ze všech možných - tzv. konsenzuální, synergické - ale kompromisní - kdy se hledá nejmenší společný jmenovatel toho co "ještě nevadí"....

To je ale pro kvalitní život, pro kvalitní péči o krajinu, kvalitní rozvoj a smysluplnné vize hledající řešení výzev na otázky přicházející teprve na horizont našeho každodenního života  - zoufale málo....

Mluvíme o požadavku na zřízení pozice Krajského architekta - a důvody jsem tu už uváděl. Při pravidelných schůzkách s městskými architekty, aktivisty, žurnalisty, podnikateli nebo politiky ústeckého kraje jsem v názoru na aktivitu vedoucí ke zřízení Krajského architekta  jen a jen utvrzován. http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/10/tema-vztah-usti-decin.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-02.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-03.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2018/02/tema-vztah-decin-usti-kraj-04.html

Zároveň by ale bylo dobré postupně začít mluvit i o důvodech jaký smysl by mělo zřízení agendy 
tzv. Státního (republikového) architekta.
Zde je jedna z úvodních úvah na toto téma:Program Architektura (kulturní prostředí) pro celostátní volby – státní architekt                                             12.4.2017

Zpracoval:           Ing. arch. Petr Lešek; petr.lesek@projektil.cz

Náš svět se skládá ze vztahů (sociální, ekonomické,…) a prostředí, ve kterém se vztahy odehrávají a které pro ně tvoří podmínky. Bohužel se většina politiků soustředí na vztahy a prostředí buď nevnímá, nebo řeší pouze nutnou údržbu. Neuvědomují si, že kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“.

Vláda ČR přijala v roce 2015 dokument Politika architektury a stavební kultury, čímž se zařadila po bok většiny evropských zemí, které tento dokument dlouhodobě mají a užívají. Mrzuté je, že se o tomto dokumentu ví velmi málo a jeho dopad je tak omezený. Tím spíše je potřeba zahrnout téma péče o kulturní prostředí (architekturu) do programu budoucí vlády a tedy i do volebních programů. Vždyť o tom, že chceme žít v kvalitním prostředí, nikdo nepochybuje.

                Od uplynulých komunálních voleb se jako klíčové osoby v tématu péče o kulturní prostředí ukázali měsští a obecní architekti. Po uplynulých krajských volbách by bylo dobré, kdyby získali odbornou pomoc a koordinaci i na úrovni krajů. Pro celostátní koordinaci a péči o téma proto považuji za vhodné ustavit státního architekta po vzoru států Beneluxu. S jasnou personifikací by stoupla i zodpovědnost dané osoby a témata Politiky architektury by se prosazovaly snadněji.

                V rámci MMR existuje odborné oddělení, které Politiku architektury, společně s externisty, připravovalo. Nicméně povědomost o něm je mimo odbornou veřejnost minimální a nemá vliv na ostatní ministerstva a státní organizace.  V poradním týmu premiéra dlouhodobě chybí architekt tak jako je městský architekt po boku starosty ve všech kvalitních městech ČR.

Tento text je podkladem pro zahrnutí pozice státního architekta (a s ním i tématu péče o kulturní prostředí) do programů kandidátů v celostátních volbách. Text navazuje na texty ke komunálním volbám, následně doplněným k zobecnění pro průběžné použití ve městech i obcích a pro krajské volby.


Státní architekt

             Bude zřízena pozice státního architekta jako poradce premiéra s vlastním týmem po vzoru států Beneluxu. Bude se jednat o konkrétní osobu na konkrétní dobu (například 5+5 let). Bude koordinovat práci krajských a městských architektů.

             Bude koordinovat práci ministerstev a státních organizací v tématu péče o kulturní prostředí.

Bude připomínkovat, koordinovat a zpětně vyhodnocovat granty, které se týkají kulturního prostředí, včetně krajiny. Bude požadovat od dotačních titulů, které se týkají prostředí dostatečný čas na zpracování a kvalitativní rozhodování o jejich podpoře. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participačního procesu a kvalitativního výběru zpracovatelů například formu architektonické soutěže.


Bude sledovat a hodnotit plnění strategických dokumentů ČR souvisejících s kulturním prostředí (Politika architektury, Bytová politika,…). Bude sledovat a hodnotit plnění Politiky územního rozvoje a koordinovat krajské Zásady územního rozvoje. Bude dbát na srozumitelnost strategických dokumentů a jejich prezentaci veřejnosti včetně jejího zapojení. Připraví systém prezentování dobré praxe a sdílení zkušeností v rámci ČR.

Bude v tématu zastupovat ČR směrem do zahraničí a pomáhat jak při získávání kvalitních příkladů ze zahraničí tak při prezentaci kvalitních příkladů z ČR v rámci posílení image ČR jako experta v daném oboru.

                Zpracuje a bude aktualizovat mapu státního majetku jako součásti strategických dokumentů. Bude zpracována též mapa nevyužívaných státních pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu ploch a objektů pro možnost srovnání a optimalizace při nové výstavbě či přestavbách. Bude dohlížet na kvalitu státních investic do výstavby a bude je konzultovat a koordinovat. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu.

                Bude vyvíjet a koordinovat osvětovou a výchovnou činnost k většímu zájmu veřejnosti a zejména dětí a mládeže o prostředí. Připraví zřízení Národního centra architektury.


Bude spolupracovat s Českou komorou architektů.

Bude podporovat, aby zlomek z veřejné investice (například 1%) byl investován do kvalitní výtvarné intervence jako součásti této investice.

Zpracuje a bude kontrolovat regulaci reklamy na státních pozemcích a dá doporučení pro celostátní pravidla.

Bude iniciovat a administrovat architektonické soutěže pro investice státních organizací, nejlépe s předchozí participací obyvatel.


ps. 
foto: Wag the Dog 1997 zdroj: CSFD.cz
skici: archiv OB.

Žádné komentáře:

Okomentovat