Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 28. července 2018

Bývalá knihovna v objektu MagistrátuBudova magistrátu – místo bývalé knihovny.

Minulý rok jsem na magistrátu předvedl úvahu, co by bylo v této rozlehlé otevřené přízemní prostoře možné provést. Pro tento po architektonické stránce velmi kvalitní a i svou polohou ve městě pozoruhodný objekt magistrátu je charakteristická koncentrace především reprezentativních společenských funkcí. Ideálním využitím by bylo něco jako společenské veřejné místo, kde by se občané mohli dovídat o činnostech a záměrech města, mohli by tu diskutovat, chodit na přednášky vztahující se k městu a jeho rozvoji, vlastně ideální by byla taková varianta pražského CAMPu http://praha.camp/. Výhodou je tradiční propojení se všemi magistrátními funkcemi, i s o několik pater výše položeným budoucím reprezentativním sálem. Tam by se měly konat mj. i  jednání zastupitelstva, jehož úpravy by měly vyjít z nějaké formy architektonické soutěže.

Do toho vstupují "pragmatické" úvahy – s panem tajemníkem jsme prošli odbory magistrátu (společně jsme prošli snad skoro už všechna pracoviště – i na druhém břehu), které jsou v zcela nevyhovujících prostorech. Jedná se především o sociální odbor – zaměstnanci, kteří tam nyní pracují, mají můj obdiv.

Jde zde tedy proti sobě ideální pohled na toto místo s pragmatickou úvahou, kam tyto odbory dát. Prostory magistrátu bude s největší pravděpodobností nezbytné do budoucna rozšiřovat i dále – magistrát bude muset převzít ještě další agendy – mluví se např. o stavebních úřadech okolních obcí. Jedná se o požadavky, které tzv. ze zákona bude mít magistrát povinnost uspokojit (aktuálně navrhované řešení je navíc výsledkem dlouhé řady velmi pragmatických politických rozhodnut)í

Variant řešení pak může být několik – především hledat jiné objekty v majetku města, které by rekonstrukcí bylo možno pro kancelářské provozy připravit. Prázdné domy v obci jsou, odpovídající nejsou ale vždy momentálně v jeho majetku, a většinou v současném stavu požadavkům magistrátu neodpovídají – ale to bude nutné prověřit (předběžně jsme domluveni už na 14.8. Mluvíme o prostorách na Komenského náměstí, nebo bývalá Vojenská pojišťovna(?), v Podmokelské ulici.). Je možno předběžně říci, že mluvíme o řádu finanční investice 50mil. a výš (právě prověřování těchto nákladů bude největším úkolem). 

Pokud jde o vlastní uvažovanou vestavbu kanceláří do objektu magistrátu v místě bývalé knihovny, projektanti po již odevzdání realizační dokumentaci vypracovali na ještě tři další varianty včetně vizualizací. Jednalo se o ověřování materiálového řešení propojení chodeb a kanceláří, o možnou míru otevřenosti a prosklení.

Přestože vestavěné příčky bude možno v případě potřeby demontovat a pokoušíme se o co nejrozumnější řešení, na prezentaci záměru v Radě města letos v létě jsem musel konstatovat, že využití bývalé podmokelské knihovny tímto způsobem jde proti charakteru těchto prostor. Pro tento trakt domu by bylo ideální, aby byl na reprezentativní společenské funkce využíván celý a celý den, každý den. Nahoře velké společenské akce, dole drobnější. Aby fungoval jako výkladní skříň magistrátu, aby byl občany aktivně využíván. 

Těžko si dokážeme představit, že pokud se zde jednou udělají kanceláře, že by se někdy v dohledné době bouraly.

Je třeba ještě doplnit, že součástí úprav má být zcela nezbytná sanace suterénu, nebo úpravy schodišťového prostoru vedoucího nahoru do reprezentativního sálu – úpravy výrazně k lepšímu. Stejně tak šlo o hledání alespoň minimálně odpovídajícího řešení vstupních dveří do jednotlivých kancelářských pater z reprezentativního schodišťového prostoru.

Jakémukoli systémovému uvažování, které by nevedlo z umístění sociálek do těchto míst by musela předcházet systémová analýza požadavků a potřeb jednotlivých odborů, kanceláří …. porovnávání s dalšími objekty a prostory, vyhodnocování ekonomické výhodnosti, nákladů a způsobů zhodnocení, stejně jako s odhadováním předpokládaných požadavků do budoucna. Z hlediska přípravy a termínů odhaduji to na práci na dva měsíce až půl roku. 

(celý výše uvedený text je z července 2018. Pokud jde o hodnoty interiéru poukazující na jeho kvalitu a zachovalost, prezentaci jsem předal již 7/2017)


A jaké jsou příklady tzv. dobré praxe - jak obdobné komunální veřejné prostory je možno upravovat?

Zde především odkaz na pražský CAMP - http://praha.camp/  - kam se určitě zajděte podívat. A pak několik inspirativních obrázků:


  

Doplnění vyjádření ve věci oprav podmokelské knihovny. (tento text je ze srpna 2018. Vznikl především jako reakce na šířící se informace, že rekonstrukce knihovny bude "citlivá" nebo že bude "respektovat historickou hodnotu objektu")

Chtěl bych ještě upřesnit své doporučení, které jsem dal Radě města na prezentaci v červenci znějící: kanceláře sociálního odboru do bývalé podmokelské knihovny nedávat. přes poměrně obsáhlé chápání procesu a souvislostí s umístěním kanceláří do interiéru bývalé podmokelské knihovny.


Aspekty tohoto hlediska jsme si podrobně vyjasnili při společné prohlídce 28.8.2018 s panem náměstkem Andělem, paní Sellnerovou z NPŮ, a architektem Tomášem Eflerem projektujícím v objektu reprezentativní obřadní síň hned vedle, a autorem úprav panem Schmidtem. kde jsme společně předběžně - ještě před provedením stavebně historického průzkumu - definovali největší hodnoty velmi dobře zachovalých autentických prvků interiéru:


Přízemí - Jedná se o hlavní vstupní dveře do domu ze zádveřím, na chodbě krytí topení včetně detailu jeho parapetu, hlavní dvojkřídlé vstupní dveře do prostoru kanceláří, dveře naproti vstupu pod schodišťovým ramenem směrem do sklepa, litinová topná tělesa v prostoru kanceláře. Jako mimořádně architektonicky hodnotné jsme vyhodnotil i drobné smíšenočaré schodiště pod hlavním schodišťovým ramenem vedoucím do sklepa. Všechny interiérové dveře (nejen tohoto patra) mají mimořádně dobře zachované dřevěné dveře včetně obložek.  


Patro -  v místě budoucího vstupu do výtahu opět nika s topným tělesem, krycí mříž včetně detailu parapetu, dokonale zachované vestavěné skříně v místnosti ředitele přes celou stěnu se vstupními dveřmi, dokonale zachované modernistické dveře včetně všech detailů a klik (dřevěné masivní prvky včetně použitých dýh jsou také v mimořádně dobrém stavu), velká částečně prosklená stěna na chodbě. 


Je skvělé,  že vlastní realizace rekonstrukce nezačne dříve, než bude proveden stavebně historický průzkum. 


V rámci tohoto předpokládaného stavebně historického průzkumu budeme  ještě hledat řešení jak jiným způsobem autentické prvky v interiéru použít (pokud je deponujeme někde jinde jsou odsouzeny k zániku) - např. původní dveře přisadit ke stěnám chodeb kanceláří, zda doopravdy oboje vstupní dveře musí být posuvné apod. 


Ještě pokud jde o zpracovávanou realizační dokumentaci připravující prostory pro kancelářský provoz - do výběrového řízení na dodávku realizační dokumentace definovanou na kvalitu portfolia se přihlásil pouze jeden subjekt. Hlavní problém, který jsem s již následně odevzdanou realizační dokumentací řešil, byl vztah vlastních kancelářských prostor s chodbami těchto kanceláří. Zároveň jsme v rámci ostatních technických podmínek hledali varianty řešení vztahu kancelářských prostor na hlavní schodišťový prostor. Toto byl operační limit, kde jsme se pohybovali. Výsledek jsem pak ústně i písemně zhodnotil vyjádřením, že přesto bych tyto úpravy nedoporučoval - neboť vlastní zadání vynucující si v objektu určitý způsob technických řešení je s hodnotami objektu v rozporu. 


Pro mě je to příklad kontrastu ekonomického, společenského a kulturního bohatstvi minulosti na které máme v dnešních společensko-ekonomických podmínkách mimořádný problém navazovat, přestože problém není v tom, že bychom vůli k řešení neměli.
V tomto případě - dům i zachovalé původní prvky interiéru mají mimořádnou hodnotu. Tedy - kanceláře do nich vestavujeme NE proto, že tyto prostory a zachované detaily vybavení hodnou nemají, mají velkou hodnotu, ale že se nám v reálném čase nepodařilo najít jiné, vhodnější řešení  - právě tam se v této věci snažím systematicky směřovat svou aktivitu - a bez jakékoli smysluplné komplexní varianty řešení své vyjádření stále považuji za nekompletní. Zároveň ale vzhledem k hodnotám domu a interiéru - v žádném případě není možné o připravovaných úpravách mluvit jako o citlivých, nebo respektujících dům. A zde je záznam z třetí debaty, která proběhla dne 22.10.2018, váže se ke knihovně - a to především k možnostem jejího vužití:
A ještě pro upřesnění doplňuji na závěr roku (12/2018) jeden text, upřesňující co vše mimořádně cenné a hodnotné v interiéru bude zdemolováno - ve smyslu, že víme že to ty hodnoty má, ale v reálném čase se nám nepodařilo najít lepší řešení. (Srovnatelné obdobně kvalitní interiéry např. ve Vídni kde autor dál působil, nebo od obdobných autorů té doby v Praze jsou většinou památkově chráněné, nebo alespoň mimořádně respektovány):

Jaký je skutečný rozsah úprav bývalé podmokelské knihovny umístěné v budově magistrátu v Podmoklech?

suterén:
-odbourání původního schodiště vedoucího z výpůjční haly do skladu suterénu
-odbourání původního železobetonového smíšenočarého  schodiště vedoucího z přízemí do suterénu nacházejícího se pod ramenem hlavního schodiště vedoucího do sálu
-odstranění příček, probourávání otvorů a propojení s vedlejším objektem magistrátu
-stavební úpravy dojezdu výtahu v místě budoucí obřadní síně(býv.dětská knihovna)

(v návrhu tu bude velkorysost hlavního schodiště protažena až do suterénu, bude zde vybudováno sociální zázemí a kancelářské protory, výtah pojede až do suterénu).

přízemí:
-odstranění původních zachovaných vstupních dveří zádveří včetně celé modernistické vstupní skleněné stěny
-odstranění původních modernistických skvěle dochovaných vstupních dveří do bývalého sálu knihovny
-odstranění původní modernistické prosklené stěny s podávacím okénkem přímo naproti vstupu pod výstupním ramenem hlavního schodiště
-odstranění obou schodišť do suterénu - podrobnější popis viz.výše - suterén

(v návrhu zde budou nové posuvné vstupní dveře, nástup k výtahu, nové sociální zázemí v prostoru bývalé knihovny, nové rozdělení na kancelářské prostory)

1.patro
-odbourání všech původních perfektně zachovaných dvoukřídlých dveří vstupů do kancelářských prostor 5x - umístěnými ve skvěle zachovaných vestavných skříních. dtto 4x jednokřídlé, plus původní lehká prosklená stěna na chodbě s dveřmi
-odbourání niky s topením na chodbě se zachovanou zdobnou mříží
-odbourání zachovaného původního sociálního zázemí


(v návrhu bude vybudování nového sociálního zázemí v místě dochovaného původního, vybudování nové požární stěny na kraji schodiště, vybudování vstupu do výtahu, vybudování nových kancelářských prostor - rozpříčkováním).

2.patro
-odbourání původního skvěle dochovaného krbu na chodbě (imitace)
-odbourání zachovaného původního sociálního zázemí a zejména odstranění komponovaného vestavěného vstupu složeného z dveří, topení a zrcadla

(v návrhu bude vybudování nového sociálního zázemí v místě dochovaného původního, vybudování nové požární stěny na kraji schodiště, vybudování vstupu do výtahu).

3.patro:
-odbourání několika příček s původními dveřmi

(vybudování nového sociálního zázemí v místě sociálek ve spodních patrech, vybudování sociálního zázemí v místě bývalé promítací kabiny)

neděle 15. července 2018

Mariánská louka


Vstup do problematiky Mariánské louky? Zatím jsem tu ukazoval pouze vazbu na nábřeží, zde je ale její daleko důležitější strana směrem k městu, kde je současné řešení nedostatečné.

vysvětlující legenda:

- žlutá široká - chápu ji jako hlavní osu a zázemí louky, končí u zámku červenou - hledám propojení do zahrad. Bude to ale včetně můstku přes vodu samostatný velmi náročný úkol - jak to celé bude široké, jestli schody, rampu, atd...

- celé to končí napravo světle zelenou - v ideálním případě propojením pod železnicí a lávkou přes Ploučnici směrem k Labi. Tedy poté, co louka byla železnicí od Labe oddělena, bychom vztah takto doplnili. Na kose mezi Ploučnicí a Labem jsem nedokresloval úvahy o propojeních z prezentací okolo nábřeží. Zde v zákresu je to celé pouze naznačeno. Pokud někam na louku dávat sofistikovaně vodu, vodní prvek, kašnu, tak možná právě zde - vedle valu železnice, na konec hlavní komunikační osy Mariánské louky.

- světle modře jedno místo mimořádně důležité místo k prověření - do budoucna by tu mohly být jak byty, nebo kulturní, či sportovní zázemí louky.

- tmavě modrá - jedinečné místo, otevírající se do louky. Mimořádně důležitý komunikační uzel. Může tu být jak restaurace, kavárna... společenský sál... cokoli...

- fialově je naznačeno parkování. Důležité tu je napojení na promenádu podél Zámeckého rybníka.

- a oranžová jsou kytky na kraji louky - po náspem železnice - jako připomínka Labe za jejím valem. Pokud na Mariánské louce vnímám nějaké místo, které mi příliš "nehraje", je to právě zde pod náspem.... (tedy kromě vstupu od centra přes rozsáhlé asfaltové plochy).Dosavadní uvažovaný rozsah připravované soutěže na okolí Zámeckého rybníka:Podmokly 02

Jak vlastně probíhá revitalizace Podmokel? Její první fáze?
Nejsem u toho od začátku, přišel jsem do DC, kdy už byla hotová tendrová dokumentace a hledal se dodavatel stavby. Mezitím re:architekti vyhráli několik dalších soutěží na veřejná prostranství (Plzeň, Liberec  - podívejte se na jejich web). Začali také řešit územní studii Bynova - to na základě vyhraného výběrového řízení, kde hlavním parametrem výběru byla kvalita portfolia. úterý 3. července 2018

Den architektury 2018

DEN ARCHITEKTURY DĚČÍN


PÁTEK 28.9.

001)
RUDOLF PERTHEN - DOKONALÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOM
Prohlídka křídla městské knihovny (šest let opuštěné) a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.

Dokonalá veřejná správa, spořivost a vzdělání v jednom - velkorysý projekt areálu městských budov od vídeňského architekta a rodáka z Podmokel Rudolfa Perthena–spořitelna, radnice, hasičská zbrojnice, knihovna (1930-1932). Prohlídka křídla městské knihovny a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.
Sraz: pá 28.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš, Otto Chmelík, Alena Sellnerová, Tomáš Efler

002)
DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA
Několik prací a témat, kterým se architekt města věnoval v prvním roce svého působení v Děčíně.

Prezentace několika prací a témat městského architekta. Ukážeme si koncepty nábřeží ze soutěžních podkladů na lávku podél železničního mostu, korekci zeleně u Vilsnické spojky, nebo třeba úpravy barevnosti v loňském roce zateplované nemocnice.
Sraz: pá 28.9., 18.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

SOBOTA 29.9.

003)
PLAVBA NEJEN ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Děčín je dnes synonymem říční dopravy. Její bohatá tradice je přístupná v místním muzeu. 

Oblastní muzeum v Děčíně nabízí tematickou prohlídku 100 let československých plavidel a plavby, která odkazuje na dovednosti českých architektů a techniků při stavbě lodí. Výstavu u příležitosti Dne architektury doprovodí dvě přednášky.
Sraz přednášky:  29.9., 10.00, 12,30 Oblastní muzeum v Děčíně
Sraz prohlídka:  29.9., 10.00 až 18,00 Oblastní muzeum v Děčíně
50.7752008N, 14.2011444E
Vlastimil Pažourek

004)
LÁVKA POD ZÁMKEM – CO DOKÁŽE ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Seznámení s výsledkem soutěže na lávku pro pěší a cyklisty podél Mostu České severní dráhy.

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního mostu. Součástí řešení jsou také širší předpolí na obou březích.
Sraz: so 29.9., 11.30, Pod železničním mostem na levém břehu
50.7764781N, 14.2046367E
Ondřej Beneš

005)
TYRŠŮV MOST – REPUBLIKÁNSKÝ MOST NA CÍSAŘSKÝCH PILÍŘÍCH
Historie a současnost nejstaršího propojení obou břehů Labe v Děčíně mostní konstrukcí.

Historie a současnost prvního děčínského mostu přes Labe. Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853-1855 nahradila v roce 1933 moderní konstrukce Škodových závodů. Nové státní poměry si vyžádaly také odpovídající pojmenování - Most Dr. Miroslava Tyrše
Sraz: so 29.9., 13.00, Pod Tyršovým mostem na levé břehu
50.7812744N, 14.2066858E
Otto Chmelík

006)
REMORKÉR BESKYDY
Prohlídka plně funkčního zadokolesového remorkéru Beskydy postaveného v roce 1956.

Zadokolesový remorkér Beskydy je plavidlo typicky české konstrukce. Jeho technické řešené pochází z doby ještě před druhou světovou válkou. Máte možnost prohlédnout si unikátní technickou památku, kterou používá Ředitelství vodních cest k vleku v okolí Děčína při nízkých vodních stavech.
Sraz: so 29.9., 14.00 až 18:00, Loubský přístav u Střelnice
Vlastimil Pažourek

007)
RADIKÁLNÍ INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET DO HISTORICKÉHO  CENTRA
Podíváme se na vztah tzv.rostlé zástavby kontrastující s intervencí šedesátých let – v Tyršově ulici a na Masarykově náměstí

Šedesátá léta máme spojeny s velkým vzepjetím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny. Architektonické hodnotové systémy šedesátých let při výstavbě města jsou ale v ostrém protikladu k předchozím hodnotám nejlépe vyjádřeným blokem, ulicí, jasně vymezeným náměstím. Jak je možno tyto dva přístupy sesadit ostře vedle sebe?
Sraz: so 29.9., 15.00, Tyršova ulice u autobusové zastávky
50.7805789N, 14.2108756E
Ondřej Beneš

008)
MARIÁNSKÁ LOUKA–NOBLESNÍ KLID V CENTRU MĚSTA
Mariánská louka a oprava zámeckého areálu jako buditelský počin nového milénia.

Dnes klidné místo pod zámkem má za sebou bouřlivou historii – tu dávnou i nedávnou. Dnes je to ale místo, kde se nejlépe vše pochopí v leže na dece. Svačiny s sebou – půjde o piknik.
Sraz: so 29.9., 16.00, Mariánská louka u borovice
50.7768394N, 14.2094164E
Otto Chmelík,  Tomáš Efler

NEDĚLE 30.9.

009)
ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO
Aspirace konce normalizace – otevření zchátralé spodní nástupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu.

Opětovně hledáme nejen využití výtahu procházející Pastýřskou stěnou, jeho horního i spodního zázemí, ale i zázemí stále atraktivnější via ferraty. Hledáme celkový smysluplný pohled na celé toto místo.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00, u dolní stanice výtahu.
50.7793614N, 14.2051625E
Studenti SPŠ Děčín

010)
LETNÍ KINO BAŽANTNÍCE DNES
Aspirace šedesátých až osmdesátých let – otevřeme areál zchátralého kina Bažatnice, kde  probíhala Děčínská Kotva.

Ve své době bylo toto místo jedo z největších děčínských atrakcí. Podíváme se jak vypadá areál nyní, můžeme se zamyslet, jak je ho možné využít.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16:00 u vstupu do areálu
50.7628064N, 14.1885247E
Podmokelská vlastivědná společnost

011)
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ
Otevřeme jedinečnou meziválečnou střední školu na Letné. Dozvíte se něco o její minulosti, současnosti i budoucnosti.

Budete mít možnost prohlédnout si unikátní architekturu z třicátých let dvacátého století, dozvědět se něco o její historii, prohlédněte si modelovou železnici, plány na rekonstrukci celého areálu.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00 Slovanská 1000/55
50.7724328N, 14.1869825E
Studenti SPŠ Děčín

012)
ZDENĚK SÝKORA – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří , jehož tvorbase podstatným způsobem týká i práce ve veřejném prostoru.

Od šedesátých let Zdeněk Sýkora rozvíjí své práce strukturální, od sedmdesátých liniové. Jeho dílo známe také z veřejného prostoru. Podíváme se na větrací komíny v Praze na Letné, chodník v Litvínově, pasáž na Václavském náměstí. V dohledné době se bude v Lounech realizovat před místním divadlem Piazetta s jeho původním návrhem opony, která byla při poslední rekonstrukci divadla ztracena. 
Sraz: ne 30.9., 15.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Pavel Kappel

013
PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU
Prezentace studentských prací FA ČVUT ukáží, jak je dnes možné pracovat s rostlou městskou strukturou..

V rámci studentských zadání jsme řešili doplňování města v území mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou. Přes značné demolice šedesátých let je historické jádro pravého břehu stále něčím, co má dál smysl kultivovat, na co lze navazovat.
Sraz: ne 30.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Lab
50.7741103N, 14.1955922E
Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

014)
BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE – CO JE SPOJUJE?
Prezentace studentských projektů – okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu.

Hledání propojení Šibeničního vrchu s nástupem do městského parku pod Kvýdrberkem  i se vztahem ke Střelnici si zaslouží velkou pozornost. Pozoruhodné místo, které je od 19. století důležitým rekreačním zázemích Děčína. Sraz: ne 30.9., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Cyril Malchenko

015)
MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB
Proměny děčínské infrastruktury v průběhu historie a její srovnání s příklady ze zahraničí.

Jaký je význam pohybu pro město a jaké jsou projevy jeho charakteru, rychlosti a intenzity? Mosty, silnice, železnice, pěší spojení, řeka. Na tyto součásti městské tkáně budeme nahlížet v kontextu jejich minulosti a porovnávat je s obdobnými příklady odjinud.
Sraz: ne 30.9., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
 Lenka Watersová, Matěj Čunát

PONDĚLÍ 1.10.

016)
VLÁMSKO 1918-2018
Architektura, urbanismus a veřejný prostor vlámských měst. Pohled na mimořádně rozvinutou oblast severu Belgie, která prošla v minulých  desetiletích významnou proměnou.

Vlámská města, jsou povětšinou na velkých řekách a ovlivněny říční dopravou. Jak se tu řeší sociálně vyloučené lokality pomocí kvalitní architektury, revitalizují brownfieldy, využívají kostely na různé funkce (restaurace, skateparky, dílny), jak je využíván potenciál nádraží, jak se inovuje v dopravě? Příklady z Antverp, Kortijku, Gentu, Brugg. 
Sraz: po 1.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Matěj Čunát

017)
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
Prezentace jednoho ze světlých okamžiků české architektury druhé poloviny 20. století.

Svobodu je možné využít, nebo tzv. spotřebovat. Šedesátá léta v české architektuře jsou ukázkovým příkladem té první možnosti. Doložíme si to na mnoha typech staveb – výstavními pavilony a objekty ambasád počínaje, obchodními domy a hotely konče.
Sraz: po 1.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

018)
CZECH HOUSES
Ukážeme si to nejlepší z české rezidentní architektury posledního čtvrtstoletí.

Prezentace, vycházející ze stejnojmenné publikace byla představená na mnoha místech Evropy. Dvacáté století v této oblasti už u nás dávno není pouze brněnská vila Tugendhat nebo Loosova slavná pražská realizace.
Sraz: p0 1.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Jan Jakub Tesař

ÚTERÝ 2.10.

019)
IKONA SEVERU – MOSTECKÉ  REPRE
Prezentace analýz i současného stavu projektové přípravy objektu, který ve své době představoval to nejlepší ze severu Čech.

Přestože má tento objekt kořeny v šedesátých letech, byla tato monumentální ikonická stavba realizována až roku 1984. Dnes ji čeká náročná, kompletní rekonstrukce. Pozadu by neměly zůstat ani úpravy veřejných prostor.
Sraz: út 2.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

020)
KRAJINA SEVERNÍCH ČECH - MOŘE KLIDU
Velkolepý koncept, pokus jak uchopit problematiku severu Čech prostřednictvím uměleckého díla, objektu, nadsázky, instalace.

Umění nám dnes více, než kdy jindy umožňuje smiřovat se s překotným technologickým rozvojem, kterému je už dávno více než obtížné zcela porozumět. Hledá vždy komplexní pohled na život, na svět. Dnes je to především technika – s  příponami – nano, piko, soft, která sice otevírá stále nové horizonty, ale kde až kultura vytváří prostředí, kde se dá žít, které dokážeme mít rádi.
Sraz: út 2.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Kloda

021)
 DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA
Je vůbec dnes možné jednoduchým způsobem představit kompletní vizi – v tomto případě dopravní? Ale hlavně - je zlepšování dopravy ten způsob, od kterého je možno očekávat pro rozvoj podstatné výsledky?

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to ale vždy pouze pomocný nástroj pro kompletní a komplexní rozvoj. Daleko důležitější otázky po kvalitě bydlení a života jsou pak spíše výsledkem velmi pomalého, postupného společenského pokroku.
Sraz: út 2.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Hausenblas