Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

úterý 25. září 2018

Výsledky soutěže na lávku pod zámkemVÝSLEDKY SOUTĚŽE NA LÁVKU POD ZÁMKEM
(vizualizace ještě doplním)

Zejména Labi vděčí Děčín za svou jedinečnou terénní konfiguraci vybízející k osídlení a kultivaci lidskou činností. V mělkém údolí na hraně Českého středohoří a Labských pískovců se skalním ostrohem uprostřed tak najdeme výrazné stopy všech důležitých kulturně historických etap. Na druhou stranu bylo Labe vždy i bariérou, kterou bylo nutno překonat. To probíhalo způsobem závislým na technické a technologické vyspělosti té které doby.  


Pravý a levý břeh dnešního Děčína se rozvíjel samostatně až do roku 1942, kdy byly obě části úředně spojeny. Na nábřežích se ale stále nemůžeme cítit jako uprostřed města. Přes svou jedinečnost v kontextu celé České republiky se dosud přirozenou součástí struktury města nestala. Nejfrekventovanějším a nejoblíbenějším mostem je Tyršův v místě původního přívozu, s dnešní podobou z roku 1933. Tzv. Nový – silniční most – přestože koncipovaný už mezi válkami, byl realizován až v osmdesátých letech minulého století, a až letos došlo i k důslednému vyřešení návazností na levém břehu. Další most, který je ve hře, je uvažován až daleko za jižní hranicí města. Ještě musíme připomenout, že i na druhém železničním mostě severně od centra, který Labe protíná v ostrém úhlu se při jeho výměně uvažuje s přípravou na připojení lávky pro pěší a cyklisty. Přestože nyní soutěží řešená lávka pod zámkem se může jevit jako drobnost – výložníky na ocelové konstrukci už připravené –, soutěž potvrdila, že její vliv na celé centrum Děčína může být mimořádný.Zvolili jsme poměrně náročný způsob přípravy zahrnující analýzy obou nábřeží, jejich vazeb a vztahů. Přitom bylo nutné do úvah zahrnout i nevyjasněnou situaci ohledně vybudování jezu pod Děčínem – veškeré návrhy a koncepty musí vyhovovat, ať už k realizaci jezu dojde, či nikoli. Společenský potenciál nábřeží jsme si loni ověřovali i při komentovaných procházkách na Dni architektury koncem září. Takováto náročnost je ale v případě práce s veřejným prostore dnes už nezbytná. Navíc obyvatelé Děčína mají stále na paměti, jak dopadají zkratkovitá řešení, kdy na samém konci normalizace byl realizován podchod pod dnešním Masarykovým náměstím (později zasypaný), nebo výtah Pastýřskou stěnou (kde nyní pracně hledáme jeho využití a propojení s touto částí města). Dnes už víme, že bezohledná privatizace veřejného prostoru pod zástěrkou ekonomické nebo turistické prosperity nefunguje ani dnes. Centrum Děčína je křehké. Je tu jak stále ještě nedoceněné archeologické naleziště na Mariánské louce, nebo mj. již zmíněná staticky obtížně uchopitelná Pastýřská stěna (podrobněji k této problematice na webových stránkách architekta města). Při přípravě soutěžních podmínek jsme dlouho zvažovali, zda by nebylo nejlepší provést nejprve soutěž na obě celá nábřeží a pak až řešit lávku. Nakonec se nám podařilo najít přijatelný kompromis, kdy jsme k lávce přiřadili k řešení poměrně rozsáhlé předpolí na obou nábřežích. 


Do soutěže vyhlášené dle regulí České komory architektů byly přihlášeny čtyři návrhy. Porota hodnotila na návrzích zejména kvalitu architektonického návrhu, konstrukční řešení a urbanistické začlenění. Jedná se především o řešení obou předpolí včetně širších propojení, navázání na nábřeží a vytváření možností vytváření kvalitního veřejného prostoru. Důležitý pro ni byl i způsob využití současných výložníků a konstrukce mostu, nebo vyznění lávky v kontextu současného mostu a města. Vedle těchto kvalitativních priorit byla stejně tak důležitá výše pořizovacích ale hlavně provozních nákladů.


Popis jednotlivých návrhů uvedeme výňatkem ze soutěžních podmínek:


„Nová lávka, rozšiřující současný železniční most i pro potřeby pěších a cyklistů, by měla patřit k těm opatřením, které tato propojení výrazně zlepší a z celoměstského i regionálního pohledu přispěje ke kompaktnosti tras cyklistické dopravy.
Další význam má nová lávka v otevření obou nábřeží jako významných rekreačních lokalit.“ (…) „Nábřeží dodnes nejsou přirozenou součástí struktury města.
Nová lávka by měla být svým řešením i návaznostmi jednoduchá a smysluplná. Lávka se bude nacházet v bezprostřední blízkosti hlavních městských dominant – zámku, Pastýřské stěny, Tyršova mostu. V místech, odkud se otevírají jedinečná městská panoramata.“   Citace ze soutěžních podmínek.Nejvýše porota hodnotila návrh Ing. arch. Alexandra Kotačky, doc. Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D., a Ing. arch. Evy Pykové z Prahy. Přináší Děčínu jednoznačný a ambiciózní koncept s komplexním urbanisticky a architektonicky kvalitním propojením obou břehů. Tento návrh porota jednomyslně doporučila k realizaci. 


Přestože je toto řešení mimořádně lapidární, překvapivě přináší v obou předpolích možnosti kvalitních návazností. Na levém břehu nevytváří bariéru a umožňuje zde různé způsoby budoucí organizace funkcí. Na pravém břehu lávka nabízí adekvátní a smysluplné propojení všech úrovní. 


Jednoduchá pravdivá konstrukce je pohledově subtilní, nekonkuruje stávajícímu mostu – naopak jej vhodně doplňuje. Ocenili jsme i fakt, že konstrukční a materiálové řešení slibuje nízké provozní náklady. Přes tato pozitiva bude u návrhu nutno ještě mnoho věcí prověřit – například podjezdnou výšku v ulici Předmostí. Dále bude potřeba prověřit životnost a provozní vlastnosti pochozí dřevěné paluby. 
Jako druhý nejlepší jsme vyhodnotili návrh architektů Pavla Raka, Lukáše Landy a prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc. Lávka v jejich podání je jednoduchá, elegantní, pohledově subtilní. Ve svých předpolích návrh navazuje na současný stav, ale příliš nerozvíjí jejich potenciál. Důsledné přimknutí ke stávající konstrukci mostu je diskutabilní, protože v některých místech přináší problémy s údržbou mostu a s budoucím využití prostorů v bezprostředním okolí stávajících konstrukcí (prostory pod mostními oblouky jsou blokovány).I tento návrh přináší úsporné řešení založené na maximálním využití stávajících výložníků. Svou materiálovou volbou slibuje přiměřené realizační i provozní náklady odpovídající požadavkům kladeným na předmět soutěže.Odměnou porota ocenila návrh Elana Neumana Fesslera/Emergenative Architecture, mající ambici důsledně naplnit zadání a přinést řadu podnětů pro využití na obou březích a poukázat na jejich potenciál. Řešení vlastní lávky jsme ale vyhodnotili jako problematické. Mnohé části návrhu jsou totiž nedostatečně definované, neadekvátně popírající charakter konkrétních míst.


 
I materiálově a architektonicky se jedná o komplikované řešení, popírající architektonické kvality stávajícího mostu. Asi nejproblematičtější u tohoto návrhu ale je fakt, že realizační náklady jsou dle odborných posudků výrazně vyšší, než je požadováno zadavatelem. 

Poslední místo porota přisoudila návrhu společnosti Valbek, spol. s. r. o., z Liberce. Ti si dali za cíl hledat řešení propojením obou břehů samostatně stojící mostní konstrukcí. Návrh tento cíl ale kvalitním způsobem nenaplňuje a řešení jsme hodnotili jako nevhodné, neadekvátní významu a nekontextuální. Navrhovaná lávka, podle názoru poroty, nezapadá do sousedství historických mostů. A konstrukční řešení výrazně překračuje limity požadované zadavatelem. 


Přes výše uvedenou kritiku je třeba upozornit, že odhadem je každý návrh výsledkem soustředěné práce minimálně dvou měsíců.


ZÁVĚRVšechny čtyři došlé návrhy splnily veškeré formální a obsahové náležitosti, kladené soutěžními podmínkami. Z těchto důvodů byly také porotu posuzovány v řádném hodnocení. Porota ohodnotila první cenou a doporučila zadavateli k realizaci jednoznačný a ambiciózní koncept Ing. arch. Alexandra Kotačky, doc. Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D., a Ing. arch. Evy Pykové z Prahy, přinášející urbanisticky a architektonicky kvalitní propojení obou břehů. Návrhy svou kvalitou poskytly porotě dostatečný podklad pro odpovědné vyhodnocení předmětu soutěže. Porota se při svém rozhodování opírala mj. o písemná stanoviska přizvaných odborných znalců.


Návrhy dostatečně prověřily různé přístupy řešení a lze konstatovat, že soutěž splnila svůj účel. Nezávislá část poroty také vyjádřila svoje poděkování zadavateli za fakt, že zvolil pro výběr zhotovitele projektové přípravy a spolupráce při realizaci díla veřejnou architektonickou soutěž o návrh, stejně tak jako za velké úsilí a prostředky, které vložil do přípravy a průběhu soutěže.(Pro tuto zprávu byly použity podklady z oficiálního soutěžního protokolu, které jsou pro zájemce v plné znění přístupná na webových stránkách města.)