Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

neděle 10. září 2017

Péče o kulturní prostředí malých měst

Po prof.Jehlíkovi - to je ten předchozí příspěvek o konferenci věnující se vztahu politiky a architektury - tu mám další pozoruhodnou věc. 

Kolega Petr Lešek - mj. partner v kanceláří Projektil - www.projektil.cz, který se na Komoře architektů velmi aktivně věnuje soutěžím, mětským architektům a jehož doktorská práce se věnuje problematice malých a středních měst, a který byl  v děčínské komisi vybírající architekta města, mě oslovil s dotazníkem (poslal mi ho už na začátku léta), ke kterému se dostávám až nyní, pokouším se vyplňovat, přeposílám dále... Že to nejsou témata, která jsou jen na sobotní odpoledne (vyplňovat jsem začal včera) je patrné na první pohled.

Dotazy k tématu Komunální politiky architektury – Péči o kulturní prostředí malých měst
Petr Lešek, 04.07.2017
Doktorantská práce na FA ČVUT

Děčín

A.           TÉMATA

1.            Strategický plán
Má Děčín strategický plán?
Kolikátý je od roku 1989?
Z jakého roku je aktuální verze?
Jakým způsobem byl vybrán jeho zpracovatel?
Jak vznikal? V diskusi se zapojením stakeholderů a veřejnosti? Probíhala k němu participace? Jakým způsobem?
Obsahuje i mapovou část?
Obsahuje, nebo je propojen s plánem investic? Obsahuje strategii městských investic?
Obsahuje mapu majetku obce? Obsahuje strategii správy městského majetku?
Jakým způsobem se věnuje péči o fyzickou stránku města?
Věnuje se vytipování míst pro architektonické soutěže?
Jak je provázán s volebním obdobím?
Jak se sleduje jeho plnění a dochází k aktualizaci?
Jsou nastavené ukazatele pro sledování jeho plnění? Jaké?
Jak je vnímán veřejností?
Jak politiky? Kdo z politiků se mu věnuje?
Jakou úlohu v něm má městských architekt?

2.            Územní plán
Má Děčín územní plán?
Kolikátý je od roku 1989?
Z jakého roku je aktuální verze?
Jakým způsobem byl vybrán jeho zpracovatel?
Jak vznikal? V diskusi se zapojením stakeholderů a veřejnosti? Probíhala k němu participace? Jakým způsobem?
Jak je navázán na strategický plán?
Byly některé lokality ve městě prověřeny územními studiemi? Jakým způsobem byli vybíráni jejich zpracovatelé a jak se výsledky používají? (Jde mi o to co je hotovo)
Obsahuje urbanistickou koncepci města?
Věnuje se vytipování míst pro architektonické soutěže?
Jak se sleduje jeho plnění a dochází k aktualizaci?
Jak je vnímán veřejností? Jak je srozumitelný?
Jak politiky? Kdo z politiků se mu věnuje?
Jakou úlohu v něm má městských architekt?
Jak se věnuje krajině okolo města a spojení města s krajinou?
Je spojen s pozemkovými úpravami? Jakým způsobem?

3.            Správa městského majetku
Má Děčín strategii péče o městský majetek? Kdo jej má na starosti? Jak se aktualizuje? Kdo se mu věnuje z politiků?
Je nějakým způsobem vizualizovaná pro politiky a pro veřejnost?
Jakou úlohu má ve správě městského majetku městský architekt?
Má Děčín mapu nevyužívaných městských pozemků a objektů? Jakou s nimi mají strategii?
Podporují jejich alternativní využívání?
Jsou sledovány náklady na provoz a údržbu městských budov, komunikací, veřejných prostor a provozu MHD? Promítají se výsledky do další práce úřadu?
Máte mapu katastru s vyznačením aktuálního majetku města a státu?

4.            Konkrétní projekty
Jaká jsou specifická témata v Děčíně? Řeka, brownfield, doprava, nemocnice, veřejný prostor, sídliště, krajina,…? Jak se k nim přistupuje? Existují generely např. veřejných prostorů včetně zeleně a napojení do krajiny, dopravy,…? Nebo jiné strategické dokumenty – Manuály? Kdo a jak je vytipovává, jak se diskutují s veřejností a politiky a kdo je řeší a jak je k řešení vybírán? Jaký mají vztah k volebnímu období? Jaká je úloha městského architekta? Jak se v nich řeší investiční a provozní náklady?

5.            Dotace
Jakou má Děčín zkušenost s dotacemi týkajícími se fyzické podoby města? Jaké od roku 1989 získaly a jak je hodnoceno jejich využití? Ovlivňují dotace přípravu projektů? Jaká byla míra zapojení veřejnosti u dotačních projektů? Co byste v Děčíně u dotací uvítali? Jaká je zpětná vazba od poskytovatele dotace a srovnání s jinými projekty z dotací v jiných městech? Jaká je úloha městského architekta?

6.            Výtvarné intervence
Má Děčín zájem o výtvarné intervence ve veřejných budovách a prostoru? Jak k nim přistupují? Jak vybíráte jejich autory?  Co se jim podařilo od roku 1989? Uvažujete o povinném procentu na výtvarné intervence u veřejných zakázek? Jsou výtvarné intervence součástí strategického plánu? Jakou úlohu hraje městský architekt?

7.            Regulace reklamy
Máte nějaký způsob regulace reklamy nebo o něm uvažujete? Jakou úlohu hraje městský architekt?

8.            Veřejné zakázky
Jakým způsobem vybíráte architekty veřejných investic? Jaká používáte kritéria. Jaký máte nejúspěšnější výběr a jaký naopak nejhorší? Existuje zpětná vazba z výběrových řízení a poučení pro příště? Jakou máte znalost architektonických soutěží a názor na ně? Kdo veřejné zakázky organizuje? Jakou úlohu u veřejných zakázek hraje městský architekt?

9.            Městský architekt
Jak stará je pozice městského architekta v Děčíně? Proč jste se pro něj rozhodli? Měli ho před i po roce 1989? Jakým způsobem byli vybíráni? Jak dlouho byli ve funkci? Jakou pozici měli/mají v rámci úřadu? Jaká je/byla náplň jejich práce? Mění se v čase? Jaké jsou pozitivní a negativní zkušenosti s městským architektem? Pracuje jen pro město, nebo pro celou ORP oblast? Je interní nebo externí? Kolik hodin týdně se průměrně práci MA věnuje? Je na dobu určitou nebo neurčitou? Je omezen lety výkonu? Organizuje architektonické soutěže? Věnuje se nebo spolupracuje při participaci? Věnuje se osvětě ohledně fyzického prostředí města – děti, mládež, senioři,…. Koordinuje městské investice, nebo se k nim vyjadřuje? Má přehled o grantech?

10.          Zapojení občanů
Jak probíhá komunikace s občany ve věci péče o fyzické prostředí města a okolí? Specializuje se někdo na mediaci a participaci? Věnuje se jí průběžně, nebo po projektech? Máte vlastní odborníky, nebo si najímáte externí? Vyvíjí se názor na způsob zapojení občanů? Jaké máte zkušenosti s participativním rozpočtem? Máte komunitní koordinátory? Jak je město strukturováno? Má svoje čtvrtě s jasnou neformální reprezentací? Máte spolky? Jaké a jak se zapojují v tématu péče o fyzické prostředí města a krajiny?

11.          Vzdělávání veřejnosti
Jak se věnujete vzdělávání veřejnosti v tématu péče o fyzické prostředí města? Jak je motivujete k zájmu o téma a pocitu spoluodpovědnosti? Jaká je spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ? Jaká se seniorskými organizacemi či zájmovými spolky?

12.          Turismus
Máte strategii turismu? Víte, v jaké situaci se nacházíte – podpora, optimální stav, tlumení. Jak často ji aktualizujete a jak provádíte vyhodnocení? Jaké nástroje používáte?  Kde jste se inspirovali? Informujete občany a debatujete s nimi o stavu turismu a možném vývoji?B.            LIDÉ
Kdo se v Děčíně o téma péče o fyzické (kulturní) prostředí města zajímá z politiků, stakeholderů a širší veřejnosti? Koho je možné oslovit s dotazy?
Jaká je kontinuita v Děčíně? Kolik bylo starostů a od kdy do kdy a jaké vládly koalice? Případně další k tématu významné osoby. Je možné zjistit i s jakými rozpočty hospodařili a ideálně kolik vynakládali na městské investice (objekty, prostory) a na provoz městského majetku (objekty, prostory)?C.            EXTERNÍ VAZBY
Co byste v tématu péče o fyzické (kulturní) prostředí města a krajiny uvítali? Od jiných měst, včetně jejich spolků? Od kraje? Od státních orgánů a organizací? Od profesních spolků – České komory architektů. Od neziskových sdružení? Máte zájem o to, jak podobné věci řeší v jiných městech? Jaké máte doporučení ke sdílení informací?
Jaké máte partnerské obce v zahraničí? Je v Děčíně známo jak tam téma péče o fyzické (kulturní) prostředí města řeší? Jaké zkušenosti odjinud se již u vás přebraly? Jakými cestami je získávají?

Partnerská města Děčína:
Pirna, Německo; Jonava, Litva; Ružomberok, Slovensko; Belchatów, Polsko, Přerov, Česko???
Zdroj WikipedieD.           OBECNÉ

Co Vám v otázkách chybělo, nebo naopak přebývalo? 


ps. a to se okolo mne rozebíhá ještě další věc- Martin Kloda (je to můj doktorand o kterém jsem se tu už zmiňovat) s Pepou Smutným (...o tom jsem se tu - tedy na FB - také zmiňoval) se pokouší rozjet projekt - na hraně jejich doktorských studií, velmi úspěšných aktivistických projektů a konferencí,  ale i spolupráce s Komorou - hledající způsoby jak reálně legislativně provést a provádět takové úpravy různých předpisů a zákonů, aby téma péče o veřejný prostor, kvalitní vystavené prostředí, nebylo jen předmětem kavárenských snů a aktivistických hysterií.... prostě další rozumný a smysluplný přístup.