Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

neděle 28. ledna 2018

Studentské práce Ústavu památkové péče FA ČVUT

Zde je prezentace Tomáše Eflera, kterou přednesl v Sýpce jako součást představení studentských prací ateliéru Stempel-Beneš ZS 2017/2018 - Děčín - proluky. Práce týkající se Děčína vznikaly na půdě FA ČVUT na Ústavu památkové péče, v ateliéru Girsa pod vedením Václava Girsy, Tomáše Eflera, Martina Čtveráka.

https://www.facebook.com/okres.decin/videos/10155034914816123/

Jsou tu představena témata, které jsme se svými studenty minulý semestr řešili také. Jedná se zejména o dostavbu Křížové ulice. Je to místo, které by si vzhledem k citlivosti vnímání kvalit veřejných prostor v centru zasloužilo prověřit ještě více variantami - nejlépe soutěží.

Cílem této prezentace práce ateliéru Girsa na FA ČVUT ale bylo především na jižních zámeckých zahradách poukázat jakým způsobem mohou studenti otevírat témata.

Pokud jde o severní konec Masarykova náměstí - k tomu se určitě ještě vrátíme.


sobota 20. ledna 2018

Studentské práce - Děčín - proluky pravého břehu

Studentské práce řešící proluky mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou.

https://www.facebook.com/okres.decin/videos/10155034914816123/

Zdeněk Volfl
Proluka v Křížové
Prověření možností zastavění Křížové ulice. Nové definování uliční čáry, korunní římsy. Zachování propojení mezi Křížovou ulicí a Dlouhou jízdou. Objekt nejbližší kostelu navržen jako výstavní síň - výkladní skříň Děčína.


hodnocení:

Velice náročná úloha. Student nejprve definoval regulaci zastavění celé Křížové ulice, pak až si vybral jeden dům, který podrobněji rozpracoval. 

Změnu původní uliční čáry považuji za smysluplnou, velmi dobrý je koncept postupným zaplňováním domy od různých architektů s rozdílnými funkcemi. Koncept změny uliční čáry má smysl, pokud by objekt nejblíž ke kostelu splňoval funkci tzv. vtažení veřejného prostoru do domu. 

Pokud jde o vlastní objekt, tak jeho tzv. servisní objekt se schodištěm a výtahem je - přestože koncepčně čitelně - přece jen příliš hřmotný a ve vazbě na Dlouhou jízdu působí skoro jako zátka. Je to vidět zejména při pohledu z Růžové zahrady. 

Co mi na práci studentů Tomáše Eflera pro toto místo přišlo skvělé je to, že z ní cítím lepší strukturování veřejných prostor - zejména ve vztahu k mimořádně dlouhé Dlouhé jízdě,

Úpravy Křížové ulice jsou velmi citlivé téma - zásada  by tu měla být, že jakýkoli návrh by po realizaci měl zajistit lepší kvalitu místa než je současný stav - totiž - už dnes je intimita místa mezi severní stranou Křížové ulice a Dlouhou jízdou mimořádná ....


Jan Martin Púčik
Administrativní objekt
Velkorysý administrativní objekt s možností variabilního uspořádání . Parter využit pro služby, kavárnu, V suterénu parkování do kterého je vjezd přímo z ulice.hodnocení:

Tato proluka je charakteristická svým kontrastem mezi městem blokové zástavy s uličními čarami, korunními římsami, vnitrobloky, náměstími a parky .... a na druhé straně modernistickým městem objektů v zeleni, idea z meziválečné doby našla své vrcholné urbanistické vyjádření v šedesátých letech (v Děčíně zejména objekty podél Tyršovy ulice). 

Od všech studentů, kteří se zabývali touto parcelou jsme vyžadovali vytvoření celkového konceptu využití a uchopení veřejných prostor. Jedná se totiž především o celkovou představu propojení zachovalé původní části  centra a té části města, která byla radikálně modernisticky změněna v šedesátých a sedmdesátých letech.
Na tento koncept si pak studenti vytvářeli své osobité návrhy. Určitě by u každého z těchto návrhů bylo dobré dokonaleji zdokumentovat komplexní návrh řešení vnitrobloku. Semestrálním zadáním byl ale především vlastní objekt novostavby.
Eva Laceková
Administrativní a obytný objekt
Jednoduchý administrativní objekt se zachováním průchodu do vnitrobloku, v horních patrech bydlení.

hodnocení:

Jednoduchá administrativní budova adekvátním způsobem doplňující tuto část města. - v parteru průchozí se službami, s kancelářemi s byty v horních patrech bydlení s jedinečnými výhledy.

Objekt klasickým způsobem rozdělen na parter, hlavní objem domu a nad korunní římsou odstoupené patro.
Zoltán Veres
Administrativní objekt
Pokud o definování neuspořádané části centra novou výstavbou. 
Administrativní objekt s komerčně využitelným parterem, podzemními garážemi.
hodnocení:

Jednoznačně smysluplný urbanistický výkop. V tom je největší pozitivum návrhu.  Urbanistickému pojetí ale určitě chybí koncept širších souvislostí. Z urbanistického hlediska je to stavba znovudefinující propojení Východního nádraží s centrem. Byla to od konce devatenáctého století hlavní a reprezentativní osa města. Tato osa je dnes narušena jak zásahem Nového mostu, rozsáhlými demolicemi v okolí tzv.Kokosu, i celkovou zanedbaností. 

Koncept této osy - zejména v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Východního nádraží i radikální úpravou jeho okolí - bude nutno znovu aktivovat.

Sám navrhovaný objekt je v podstatě standardizovaná administrativní budova, která ale nezohledňuje požadavky a kontext svého okolí.

Zejména okolí autobusových zastávek na Myslbekově ulici je dnes chápáno jako tzv. živé jádro obce. Tomu by mohl odpovídat jak koncept funkčního využití, řešení parteru, řešení veřejných prostor.

Vlastní objekt je jako administrativa navržen velmi solidně a splnil by požadavky na něj kladené.

Dóra Varga
Administrativní a bytový objekt
Velmi jednoduchý, reprezentativní objekt na prestižní adrese.
hodnocení:

Velmi smysluplný přístup vedl k jednoduchému a poměrně kvalitnímu výsledku. Je to přístup, kterým by bylo možno velmi jednoduše postupně zaplňovat prázdná místa v centru. Drobné stavby, dobrá funkční skladba, kvalitní materiály. Důležité ale je že by to byly domy poměrně nenápadné, ale při bližším pohledu celkem sebevědomé - to je tu patrné zejména ve střešní krajině.

Slabou stránkou je tu prezentace - vzhledem k prestižní adrese by v rámci prezentace bylo vhodné doplnit záběry na celé Masarykovo náměstí s vlastním konceptem jeho - uzavření - neuzavření - ze severu.

Dispozice i konstrukční řešení je zpracováno jednoduše, celkem dobře.

Anežka Rozálie Bassyová
Bytový objekt se školkou
  1. V objektu došlo k pokusu o propojení administrativního objektu s dalšími funkcemi - pro rozdílné věkové a sociální skupiny.hodnocení:

Koncept vychází ze sociální analýzy. Obdobně jako ostatní projekty hledá i tento způsoby jak přilákat nové investory, nové zájemce a uživatele pro práci a bydlení v Děčíně.   Dům je tak daleko spíše výsledkem celkových analýz sociálních, než formálních kompozičních úvah. Přesto v závěru i po formální stránce - i pokud jde o tektonickou skladbu fasády, objemové a materiálové řešení - je finální řešení velmi kvalitní.

Na střeše je tu firemní mateřská školka - modernistický koncept uzpůsobený dnešnímu Děčínu.

Dispoziční skladba i materiálové řešení je zpracováno velmi solidně. 

V průběhu práce na tomto projektu byl velmi důležitý charakter celé ulice - zejména vyrovnávání se s panelovými objekty na druhé straně ulice.
Anna Konrádová
Bytový objekt
Otevřený obytný dům vytvářející kvalitní obytný standard, pokoušející se velmi aktivně 
zapojit i bezprostřední okolí.

hodnocení:

Jednoduchý návrh, solidní řešení. Studentka se tu pokusila najít způsob jak přistoupit k řešení vnitrobloků. Určitě je nezbytné předtím vyřešit parkování - většina děčínských vnitrobloků v této části náměstí slouží především pro parkování, nebo jako neidentifikovatelně odkladní plocha.

Základní otázka tu je jak aktivovat celé centrum, aby jeho postupné zaplňování obdobnými domy bylo 
"na pořadu dne".


Jan Miňovský
Administrativní a bytový objekt
Znovuvytváření bloku v místech, které bylo v minulosti podstatným způsobem narušeno. hodnocení:

Velmi důležitá proluka. V minulosti v okolí došlo k rozsáhlým sanacím a výstavbou domů technologií panelové výstavby osmdesátých let. V celé této části města bude nezbytné provést komplexní analýzu - jaké úpravy tu vůbec budou možné. Minimální v tomto ohledu bude realizace stromořadí podél obou stran ulice Pohraniční.

Navrhovaný dům hledá způsoby jak tu vytvořit tzv. normální dům. formou oddělení parteru se službami a administrativou a byty v horní části objektu.

Důležitý tu byl jak průchod domem k zastávce autobusů u ulice Myslbekova, tak klidné a "městské" řešení vnitrobloku.

Vlastní dispozice objektu je řešena velmi kvalitně, bydlení by tu mohlo být velmi příjemné.

Panelák na náměstí
Dům s kavárnou, kancelářemi i byty. Ve svém konceptu se snaží řešit celý kontext Masarykova náměstí. Koncept hledá způsob jak "rehabilitovat" panelové sídliště poblíž.

hodnocení:

Projekt architektonicky patrně nejodvážnější. Na malé, exkluzivní parcele v samém centru města se pokouší odkázat na pozitiva panelové výstavby a tak velkou část centra opět zapojit do "hry". 

U podobně radikálních návrhů ale vždy vyžadujeme dostatečnou a kvalitní prezentaci.  Zde je velká škoda, že studentka neprovedla zákresy do fotografií v kontextu celého náměstí. 

Dokážeme si představit, že tímto způsobem - drobnými zásahy - i mírně zvyšujícími hladinu zástavby - by šlo postupně "zpevňovat" bezprostřední okolí náměstí, hledat a vyvažovat vztah mezi historickou a modernistickou výstavbou.

Vlastní návrh je velmi kvalitně zpracovaný.

Zora Palendová
Lékařská pracoviště s byty
Městský dům kombinující různé funkce. Pro jeho návrh bylo velmi důležité zapojení do kontextu, stejně jako nalezení dobré funkční náplně.


hodnocení:

Kvalitní městský dům opět z jiné strany řešící vztah k vnitrobloku, k výstavbě šedesátých let.