Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 28. července 2018

Bývalá knihovna v objektu MagistrátuBudova magistrátu – místo bývalé knihovny.

Minulý rok jsem na magistrátu předvedl úvahu, co by bylo v této rozlehlé otevřené přízemní prostoře možné provést. Pro tento po architektonické stránce velmi kvalitní a i svou polohou ve městě pozoruhodný objekt magistrátu je charakteristická koncentrace především reprezentativních společenských funkcí. Ideálním využitím by bylo něco jako společenské veřejné místo, kde by se občané mohli dovídat o činnostech a záměrech města, mohli by tu diskutovat, chodit na přednášky vztahující se k městu a jeho rozvoji, vlastně ideální by byla taková varianta pražského CAMPu http://praha.camp/. Výhodou je tradiční propojení se všemi magistrátními funkcemi, i s o několik pater výše položeným budoucím reprezentativním sálem. Tam by se měly konat mj. i  jednání zastupitelstva, jehož úpravy by měly vyjít z nějaké formy architektonické soutěže.

Do toho vstupují "pragmatické" úvahy – s panem tajemníkem jsme prošli odbory magistrátu (společně jsme prošli snad skoro už všechna pracoviště – i na druhém břehu), které jsou v zcela nevyhovujících prostorech. Jedná se především o sociální odbor – zaměstnanci, kteří tam nyní pracují, mají můj obdiv.

Jde zde tedy proti sobě ideální pohled na toto místo s pragmatickou úvahou, kam tyto odbory dát. Prostory magistrátu bude s největší pravděpodobností nezbytné do budoucna rozšiřovat i dále – magistrát bude muset převzít ještě další agendy – mluví se např. o stavebních úřadech okolních obcí. Jedná se o požadavky, které tzv. ze zákona bude mít magistrát povinnost uspokojit (aktuálně navrhované řešení je navíc výsledkem dlouhé řady velmi pragmatických politických rozhodnut)í

Variant řešení pak může být několik – především hledat jiné objekty v majetku města, které by rekonstrukcí bylo možno pro kancelářské provozy připravit. Prázdné domy v obci jsou, odpovídající nejsou ale vždy momentálně v jeho majetku, a většinou v současném stavu požadavkům magistrátu neodpovídají – ale to bude nutné prověřit (předběžně jsme domluveni už na 14.8. Mluvíme o prostorách na Komenského náměstí, nebo bývalá Vojenská pojišťovna(?), v Podmokelské ulici.). Je možno předběžně říci, že mluvíme o řádu finanční investice 50mil. a výš (právě prověřování těchto nákladů bude největším úkolem). 

Pokud jde o vlastní uvažovanou vestavbu kanceláří do objektu magistrátu v místě bývalé knihovny, projektanti po již odevzdání realizační dokumentaci vypracovali na ještě tři další varianty včetně vizualizací. Jednalo se o ověřování materiálového řešení propojení chodeb a kanceláří, o možnou míru otevřenosti a prosklení.

Přestože vestavěné příčky bude možno v případě potřeby demontovat a pokoušíme se o co nejrozumnější řešení, na prezentaci záměru v Radě města letos v létě jsem musel konstatovat, že využití bývalé podmokelské knihovny tímto způsobem jde proti charakteru těchto prostor. Pro tento trakt domu by bylo ideální, aby byl na reprezentativní společenské funkce využíván celý a celý den, každý den. Nahoře velké společenské akce, dole drobnější. Aby fungoval jako výkladní skříň magistrátu, aby byl občany aktivně využíván. 

Těžko si dokážeme představit, že pokud se zde jednou udělají kanceláře, že by se někdy v dohledné době bouraly.

Je třeba ještě doplnit, že součástí úprav má být zcela nezbytná sanace suterénu, nebo úpravy schodišťového prostoru vedoucího nahoru do reprezentativního sálu – úpravy výrazně k lepšímu. Stejně tak šlo o hledání alespoň minimálně odpovídajícího řešení vstupních dveří do jednotlivých kancelářských pater z reprezentativního schodišťového prostoru.

Jakémukoli systémovému uvažování, které by nevedlo z umístění sociálek do těchto míst by musela předcházet systémová analýza požadavků a potřeb jednotlivých odborů, kanceláří …. porovnávání s dalšími objekty a prostory, vyhodnocování ekonomické výhodnosti, nákladů a způsobů zhodnocení, stejně jako s odhadováním předpokládaných požadavků do budoucna. Z hlediska přípravy a termínů odhaduji to na práci na dva měsíce až půl roku. 

(celý výše uvedený text je z července 2018. Pokud jde o hodnoty interiéru poukazující na jeho kvalitu a zachovalost, prezentaci jsem předal již 7/2017)


A jaké jsou příklady tzv. dobré praxe - jak obdobné komunální veřejné prostory je možno upravovat?

Zde především odkaz na pražský CAMP - http://praha.camp/  - kam se určitě zajděte podívat. A pak několik inspirativních obrázků:


  

Doplnění vyjádření ve věci oprav podmokelské knihovny. (tento text je ze srpna 2018. Vznikl především jako reakce na šířící se informace, že rekonstrukce knihovny bude "citlivá" nebo že bude "respektovat historickou hodnotu objektu")

Chtěl bych ještě upřesnit své doporučení, které jsem dal Radě města na prezentaci v červenci znějící: kanceláře sociálního odboru do bývalé podmokelské knihovny nedávat. přes poměrně obsáhlé chápání procesu a souvislostí s umístěním kanceláří do interiéru bývalé podmokelské knihovny.


Aspekty tohoto hlediska jsme si podrobně vyjasnili při společné prohlídce 28.8.2018 s panem náměstkem Andělem, paní Sellnerovou z NPŮ, a architektem Tomášem Eflerem projektujícím v objektu reprezentativní obřadní síň hned vedle, a autorem úprav panem Schmidtem. kde jsme společně předběžně - ještě před provedením stavebně historického průzkumu - definovali největší hodnoty velmi dobře zachovalých autentických prvků interiéru:


Přízemí - Jedná se o hlavní vstupní dveře do domu ze zádveřím, na chodbě krytí topení včetně detailu jeho parapetu, hlavní dvojkřídlé vstupní dveře do prostoru kanceláří, dveře naproti vstupu pod schodišťovým ramenem směrem do sklepa, litinová topná tělesa v prostoru kanceláře. Jako mimořádně architektonicky hodnotné jsme vyhodnotil i drobné smíšenočaré schodiště pod hlavním schodišťovým ramenem vedoucím do sklepa. Všechny interiérové dveře (nejen tohoto patra) mají mimořádně dobře zachované dřevěné dveře včetně obložek.  


Patro -  v místě budoucího vstupu do výtahu opět nika s topným tělesem, krycí mříž včetně detailu parapetu, dokonale zachované vestavěné skříně v místnosti ředitele přes celou stěnu se vstupními dveřmi, dokonale zachované modernistické dveře včetně všech detailů a klik (dřevěné masivní prvky včetně použitých dýh jsou také v mimořádně dobrém stavu), velká částečně prosklená stěna na chodbě. 


Je skvělé,  že vlastní realizace rekonstrukce nezačne dříve, než bude proveden stavebně historický průzkum. 


V rámci tohoto předpokládaného stavebně historického průzkumu budeme  ještě hledat řešení jak jiným způsobem autentické prvky v interiéru použít (pokud je deponujeme někde jinde jsou odsouzeny k zániku) - např. původní dveře přisadit ke stěnám chodeb kanceláří, zda doopravdy oboje vstupní dveře musí být posuvné apod. 


Ještě pokud jde o zpracovávanou realizační dokumentaci připravující prostory pro kancelářský provoz - do výběrového řízení na dodávku realizační dokumentace definovanou na kvalitu portfolia se přihlásil pouze jeden subjekt. Hlavní problém, který jsem s již následně odevzdanou realizační dokumentací řešil, byl vztah vlastních kancelářských prostor s chodbami těchto kanceláří. Zároveň jsme v rámci ostatních technických podmínek hledali varianty řešení vztahu kancelářských prostor na hlavní schodišťový prostor. Toto byl operační limit, kde jsme se pohybovali. Výsledek jsem pak ústně i písemně zhodnotil vyjádřením, že přesto bych tyto úpravy nedoporučoval - neboť vlastní zadání vynucující si v objektu určitý způsob technických řešení je s hodnotami objektu v rozporu. 


Pro mě je to příklad kontrastu ekonomického, společenského a kulturního bohatstvi minulosti na které máme v dnešních společensko-ekonomických podmínkách mimořádný problém navazovat, přestože problém není v tom, že bychom vůli k řešení neměli.
V tomto případě - dům i zachovalé původní prvky interiéru mají mimořádnou hodnotu. Tedy - kanceláře do nich vestavujeme NE proto, že tyto prostory a zachované detaily vybavení hodnou nemají, mají velkou hodnotu, ale že se nám v reálném čase nepodařilo najít jiné, vhodnější řešení  - právě tam se v této věci snažím systematicky směřovat svou aktivitu - a bez jakékoli smysluplné komplexní varianty řešení své vyjádření stále považuji za nekompletní. Zároveň ale vzhledem k hodnotám domu a interiéru - v žádném případě není možné o připravovaných úpravách mluvit jako o citlivých, nebo respektujících dům. A zde je záznam z třetí debaty, která proběhla dne 22.10.2018, váže se ke knihovně - a to především k možnostem jejího vužití:
A ještě pro upřesnění doplňuji na závěr roku (12/2018) jeden text, upřesňující co vše mimořádně cenné a hodnotné v interiéru bude zdemolováno - ve smyslu, že víme že to ty hodnoty má, ale v reálném čase se nám nepodařilo najít lepší řešení. (Srovnatelné obdobně kvalitní interiéry např. ve Vídni kde autor dál působil, nebo od obdobných autorů té doby v Praze jsou většinou památkově chráněné, nebo alespoň mimořádně respektovány):

Jaký je skutečný rozsah úprav bývalé podmokelské knihovny umístěné v budově magistrátu v Podmoklech?

suterén:
-odbourání původního schodiště vedoucího z výpůjční haly do skladu suterénu
-odbourání původního železobetonového smíšenočarého  schodiště vedoucího z přízemí do suterénu nacházejícího se pod ramenem hlavního schodiště vedoucího do sálu
-odstranění příček, probourávání otvorů a propojení s vedlejším objektem magistrátu
-stavební úpravy dojezdu výtahu v místě budoucí obřadní síně(býv.dětská knihovna)

(v návrhu tu bude velkorysost hlavního schodiště protažena až do suterénu, bude zde vybudováno sociální zázemí a kancelářské protory, výtah pojede až do suterénu).

přízemí:
-odstranění původních zachovaných vstupních dveří zádveří včetně celé modernistické vstupní skleněné stěny
-odstranění původních modernistických skvěle dochovaných vstupních dveří do bývalého sálu knihovny
-odstranění původní modernistické prosklené stěny s podávacím okénkem přímo naproti vstupu pod výstupním ramenem hlavního schodiště
-odstranění obou schodišť do suterénu - podrobnější popis viz.výše - suterén

(v návrhu zde budou nové posuvné vstupní dveře, nástup k výtahu, nové sociální zázemí v prostoru bývalé knihovny, nové rozdělení na kancelářské prostory)

1.patro
-odbourání všech původních perfektně zachovaných dvoukřídlých dveří vstupů do kancelářských prostor 5x - umístěnými ve skvěle zachovaných vestavných skříních. dtto 4x jednokřídlé, plus původní lehká prosklená stěna na chodbě s dveřmi
-odbourání niky s topením na chodbě se zachovanou zdobnou mříží
-odbourání zachovaného původního sociálního zázemí


(v návrhu bude vybudování nového sociálního zázemí v místě dochovaného původního, vybudování nové požární stěny na kraji schodiště, vybudování vstupu do výtahu, vybudování nových kancelářských prostor - rozpříčkováním).

2.patro
-odbourání původního skvěle dochovaného krbu na chodbě (imitace)
-odbourání zachovaného původního sociálního zázemí a zejména odstranění komponovaného vestavěného vstupu složeného z dveří, topení a zrcadla

(v návrhu bude vybudování nového sociálního zázemí v místě dochovaného původního, vybudování nové požární stěny na kraji schodiště, vybudování vstupu do výtahu).

3.patro:
-odbourání několika příček s původními dveřmi

(vybudování nového sociálního zázemí v místě sociálek ve spodních patrech, vybudování sociálního zázemí v místě bývalé promítací kabiny)

Žádné komentáře:

Okomentovat